O mne

Výhody externého spracovania účtovníctva:

 • úspora nákladov spojených so zamestnaním vlastného účtovníka (odvodové zaťaženie zamestnancov, preplácanie dovolenky, stravných lístkov, náklady na školenie, odbornú literatúru)
 • úspora nákladov potrebných pre zakúpenie počítačového a softwarového vybavenia
 • odpadajú Vám starosti so sledovaním zákonov, legislatívnych zmien a dôležitých termínov, a tak sa môžete naplno venovať Vášmu podnikaniu
 • v dohodnutom termíne si prevezmem účtovné doklady a spracujem ich na základe Vašich požiadaviek v stanovenom termíne

Ponúkam dlhodobú, krátkodobú spoluprácu i jednorázové využitie niektorej z ponúkaných služieb (napr. Pre malé firmy s malým počtov dokladov, ktorým vyhovuje ročné spracovanie dokladov - daňové priznanie, účtovná závierka. Pre fyzické osoby, ktoré nadobudli príjem z brigádnickej činnosti a vznikla im povinnosť podať daňové priznanie a pod.).

Účtovníctvo a administratíva

Účtovníctvo ...

Služby v oblasti účtovníctva a daní:

 • komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • vedenie účtovných kníh v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy)
 • spracovanie:
  • mesačných, kvartálnych a ročných účtovných závierok (riadnej i mimoriadnej)
  • daňového priznania v zmysle platných legislatívnych predpisov (daň z príjmu FO, daň z príjmu PO, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz k DPH, súhrnný výkaz)
 • vypracovanie pravidelných finančných reportov, štatistických výkazov, súvahy, výkazu ziskov a strát
 • zastupovanie pred Zdravotnou, Sociálnou poisťovňovou a pred Daňovým úradom, vrátane elektronickej komunikácie s poisťovňami a daňovým úradom
 • príprava podkladov pre audit
 • evidencia majetku a jeho odpisovanie
 • skladové hospodárstvo
 • cestovné príkazy
 • elektronická kniha jázd
 • komplexná správa vozového parku (prihlášky a odhlášky automobilov, zabezpečenie poistenia)

Samozrejmosťou je:

 • kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov
 • prehľadné usporiadanie účtovných dokladov
 • pripomínanie legislatívnych zmien a dôležitých termínov (mailom, telefonicky, sms pripomienka)
 • daňové poradenstvo

Referencie:

Fyzické osoby, drobní živnostníci, právnické osoby

 • • stavebníctvo - klampiari, maliari, murári, tesári, železiari
 • • drevárska výroba
 • • kaderníčky, kozmetičky
 • • reštauračné činnosti
 • • obchod
 • • tuzemská preprava
 • • reklamné agentúry
 • • poisťovníctvo

Cenová ponuka ...Administratíva ...

Chcete sa prioritne venovať Vášmu podnikaniu a nemáte čas na vypĺňanie rôznych tlačív, vybavovanie objednávok, mailov a úradnych záležitosti? Zamestnanec – administratívny pracovník je pre Vás príliš nákladná záležitosť? Tak ste na správnom mieste! Ponúkam Vám spracovanie administratívy v rozsahu, ktorý si určite sami.

Prácu môžem vykonávať vo vlastných priestoroch i v sídle Vašej spoločnosti.

Môže sa jednať o krátkodobú spoluprácu (napr. 2-3 hodiny denne), dlhodobú spoluprácu, prípadne jednorázové využitie niektorej z ponúkaných služieb.

Služby v oblasti administratívy:

 • komplexné spracovanie administratívy (bežné administratívne práce, vybavovanie objednávok, skladové hospodárstvo, fakturácia, cestovné príkazy, elektronická kniha jázd, komplexná správa vozového parku - prihlášky a odhlášky automobilov, zabezpečenie poistenia)
 • personalistika: uzatváranie pracovných zmlúv, dohôd, prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov, vrátane vypracovania všetkých podkladov pre uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu
 • vyhotovovanie výstupov, reportov, štatistík napr. pre banku, štatistický úrad
 • komunikácia s Okresným súdom, Daňovým úradom, poisťovňami
 • overovanie dokumentov napr. u notára

Cenník týchto služieb poskytujem telefonicky, sms, e-mailom.

Kontakt ...


Mobil: 0910 124 582 (aj SMS)

e - mail: ekonosluzby@gmail.com

Účtovné a administratívne služby poskytujem pre klientov v Žilinskom kraji.

Umývač